Close
Search
Filters

Terms of Use

תנאי שימוש

כללי ואחריות

 1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעל על ידי חברת קומפיוטר סי דאטה בע"מ ח.פ. 513331181 מרח' הסיבים 43 בפתח תקווה (להלן בהתאמה: "האתר" ו- "החברה").
 2. החברה מתנצלת מראש על הפנייה בלשון זכר באתר,  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.
 3. ביצוע רכישה באמצעות האתר הינו ללקוחות החברה, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. למען הסר ספק יובהר כי הוראות תקנון זה יחולו על ביצוע כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, והחברה תהא רשאית לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על המשתמש באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן כידוע ליצור הגנה מוחלטת והחברה ו/או נותני שירותים אחרים באתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל מין וסוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של מוצר ו/או שירות זה או אחר.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו למשתמש טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.
 6. ככל והאתר יכיל תוכנות שונות המיועדות להורדה, לא יהיו החברה ו/או נותן שרות אחר באתר ו/או יצרן התוכנה, אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנה כאמור.
 7. ככל ויאפשר האתר העברת ו/או פרסום מסרים ו/או חומרים אחרים על ידי משתמשים או גופים מסחריים אחרים, יהיו מסרים אלה באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או הגופים יוזמי הפרסום. החברה לא תישא בכל אחריות בגין מסרים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באתר שלא על ידה.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. החברה אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר. כמו כן, אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יתפרסמו באתר במסגרת פרסומות אלה ואחרות של גופים מסחריים או אחרים.
 10. המשתמש באתר מאשר בזאת כי ידוע לו שייתכן ויתרחשו תקלות טכניות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש באתר וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי בדבר תקלות כאמור.
 11. הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש באתר בלבד. המשתמש באתר מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.
 12. כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של  צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת  לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, רכישת המוצרים ובכלל זה את תנאי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 14. כל המוצרים הנמכרים באתר מוצעים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו/או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר. יודגש כי באתר אין כפל מבצעים.
 15. האחריות לפעולת המוצרים הינה בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר. האחריות הינה של הגוף החתום על תעודת האחריות ושלו בלבד.
 16. מובהר ומסכם בזאת כי לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.
 17. ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את החברה באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה.

 

אופן התשלום

 1. המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ. מע"מ כדין יצורף לכל תשלום.
 2. כל מחירו של מוצר המופיע באתר בדולר ארה"ב או במטבע זר אחר, ישולם בשקלים בהתאם לשער החליפין הידוע של הדולר או של המטבע הזר האחר (כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל) וזאת במועד הוצאת החשבונית לרוכש.
 3. המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה.
 4. התשלום יתבצע ישירות לחברה.
 5. רכישה באתר מותנה בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה ו/או הרכישה של השרות.
 6. בעת רכישת חבילות שירות באתר, יידרש הרוכש להזין אל תוך המערכת פרטים אישיים שונים ובהם בין היתר: מספר ת.ז או מספר ח.פ., שם פרטי ושם משפחה או שם החברה המלא, מספר טלפון (וכן מספר טלפון סלולרי במידת האפשר) כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטים נוספים כפי שידרוש זאת האתר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. הרוכש מתיר בזאת לחברה לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.
 8. הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.
 9. מוסכם כי החברה לא תהיה אחראית לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
 10. מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי החברה (לרבות באתר) יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.
 11. במידה ומוצר נרכש בתשלומים יחויב הרוכש בעת הרכישה גם בתשלום הריבית, ככל ומדובר בעסקת קרדיט.

 

המוצרים ואספקתם

 1. המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים.
 4. בכפוף לזמינות המוצר במלאי ולתשלום התמורה בגינו לחברה, תספק החברה את המוצר לרוכש בתוך 5 ימי עסקים, ובתנאי שבדף המוצר לא נקבעו זמני אספקה אחרים לאותו המוצר.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים והמוצרים המוצעים על ידה לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.
 6. תנאי לאישור פעולת רכישה הוא כי המוצר הנרכש קיים במלאי החברה. אם המוצר לא קיים במלאי החברה תשיב לו כל סכום ששילם ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין מהחברה ו/או מי מטעמה.
 7. אספקת המוצר תהיה לכתובת הרוכש שתכנס למערכת ותאושר על ידי החברה.
 8. והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי - החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.
 9. מחירי האספקה, אזורי האספקה ומועדי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת החברה.
 10. החברה תהיה פטורה מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה.

 

מדיניות ביטול עסקה

39. החברה רשאית להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר  אחר הנוגע למוצר.

40. כמו כן החברה תהא רשאית לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.

 1. בוטלה העסקה על פי סעיפים ‎39- ‎40 לתקנון, יושב לרוכש מלוא התמורה ששילם ומעבר לכך לא יהיה זכאי הרוכש לכל פיצוי ו/או תשלום אחר מהחברה.
 2. ככל והעסקה בוטלה על פי דין או על פי תקנון זה, לאחר מועד האספקה, יוחזר המוצר למחסני החברה על ידי הרוכש או על ידי החברה, בהתאם לבחירת החברה.
 3. ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.
 4. במקרה של ביטול הרכישה על ידי הרוכש, יהיה הרוכש מחויב בתשלום דמי ביטול עסקה כפי שיקבעו מעת לעת על ידי החברה וכן פיצוי בגין כל נזק אחר שיגרם למוצר, למעט במקרה בו המוצר שיסופק לרוכש אינו תואם את ההזמנה שהועברה על ידו לחברה. במקרה כאמור תעמוד לרוכש אפשרות לביטול העסקה תוך 3 ימים מיום קבלת המוצר, וזאת כל עוד המוצר סגור באריזתו המקורית ובתנאי שהחברה הודיע לרוכש כי אין באפשרותה לספק לו את המוצר שהוזמן על ידו.

 

הדין החל

 1. האתר, המידע המופיע בו, תוכנות הניתנות להורדה ממנו וכל פרסום אחר בו, מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות למיניהם.
 2. השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

 

אבטחת מידע ופרטיות באתר

 1. המשתמש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש  כי ככל ויפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.
 2. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים לצורך שמירת המידע אודות הרוכש ומניעת העברת פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, למעט במקרים בהם קיבלה לכך את הסכמתו ו/או לצורך קיום התחייבויותיה לרוכש ו/או ככל ותידרש לכך על פי דין או בהתאם לצו שיפוטי המורה לה לעשות כן.
 3. המשתמש באתר יודע כי לא חלה עליו חובה שבדין למסור לחברה מידע אודותיו וכי מסירת מידע כאמור נעשית מרצונו החופשי (לרבות בעת הרשמתו לאתר ו/או ביצוע רכישה על ידו).
 4. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש ו/או במידע אשר הגיע לידיעתה אודות המשתמש, כתוצאה מעשיית שימוש באתר.
 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לכל מטרה, לרבות לצורך מטרות סטטיסטיות ו/או שיווקיות, ולמסור מידע כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

Enter HPE iQuote